Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικά

Η ιστοσελίδα www.aftonomo.eunice-group.com (Η Ιστοσελίδα ή o Ιστότοπος) ανήκει στην Εταιρία με την επωνυμία EUNICE LABORATORIES M.A.E (Η Εταιρία), η οποία την δημιούργησε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες αυτής.

Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους (όροι) τους οποίους οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά να τους κατανοήσουν και μόνο αν συμφωνούν πρέπει να προχωρήσουν στη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσης ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης ολόκληρης της ανωτέρω ιστοσελίδας.

Η Εταιρία μπορεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία προειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο να ανανεώνει και να τροποποιεί μερικά ή ολικά τους παρόντες όρους, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών. Ο Επισκέπτης/Χρήστης θα πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους όρους για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας, συνεπάγεται εκ νέου αποδοχή των τροποποιημένων όρων από τον Επισκέπτη Χρήστη αυτής.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών, διέπονται από το Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο και από τυχόν σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Συνεπώς οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων, είναι αντίθετη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Περιορισμός Ευθύνης-Δήλωση αποποίησης.

Η Εταιρία θα ενεργεί οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία της θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλα προβλήματα. Επίσης, δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή η σιωπηρά αναφορικά με την αρτιότητα, ορθότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή και σκοπό. Η Εταιρία σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανόμενης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) υποστεί, ή προκαλέσει σε τρίτους, ο Επισκέπτης/Χρήστης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, και των υπηρεσιών αυτής, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με πλήρη γνώση των παρόντων όρων.

Η Εταιρεία προσπαθεί για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας της. Παρά ταύτα οι χρήστες αποδέχονται το δικαίωμα της Εταιρίας να μπορεί να τροποποιεί ακόμα και να διακόπτει, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, είτε ολόκληρη ή τμήμα της ιστοσελίδας ακόμη και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς και ποικίλους λόγους, όπως π.χ. είναι ο μεγάλος αριθμός των Επισκεπτών, αλλά και άλλοι λόγοι. Συνεπώς η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική, εξ` αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από τη χρήση του ανωτέρω δικαιώματος της Εταιρίας και της αδυναμίας πρόσβασης Χρηστών και χρήσης της ιστοσελίδας σε αυτή, ή την παύση λειτουργίας του συνόλου ή τμήματος αυτής. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωνα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τμήμα ή το σύνολο της ιστοσελίδας της για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Υποχρεώσεις Επισκέπτη/Χρήστη.

Ο Επισκέπτης/Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα νόμιμα και σύμφωνα με τους παρόντες όρους καθώς και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα της εταιρείας για άλλους λόγους μη νόμιμους και παράνομους, όπως είναι για αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση περιεχομένου, παράνομου, απειλητικού ενοχλητικού και άσεμνου, ή περιεχομένου που να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, ή να παραβιάζει ευρεσιτεχνίες, σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα. Για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρία, από την κατά τα ανωτέρω κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον Επισκέπτη/Χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Χρήστης.

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τις δαπάνες πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας, έναντι αυτών που του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα αυτή (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις υπηρεσιών Internet).

Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.aftonomo.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, εικόνων, σχεδίων, φωτογραφιών ή σχετικών προϊόντων και αγαθών, και εφαρμογών, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρία και προστατεύονται από νομοθετικές διατάξεις εσωτερικού και ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά και από διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή και γενικώς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρήση αυτών, η δε αναγραφή τους στον Ιστότοπο δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση, ή ως εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Κατ’ εξαίρεση η Εταιρία παραχωρεί, στους Επισκέπτες της ιστοσελίδας της και στους Χρήστες των υπηρεσιών της, τη δυνατότητα μόνο προσωπικής χρήσης των πνευματικών δικαιωμάτων της, και χωρίς δυνατότητα διαφορετικής χρήσης και περαιτέρω διάθεσης με ή χωρίς αντάλλαγμα.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Επισκέπτη/Χρήστη διέπεται από το νόμο 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει («Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») και τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες (Οδηγία 95/46/ΕΚ και Οδηγία 97/66/ΕΚ). Ο Χρήστης συναινεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από την Εταιρία.

Η Εταιρία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση των δεδομένων που συλλέγει και έχει υιοθετήσει πρακτικές οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν ώστε να μην καθίσταται δυνατή η οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση αυτών. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων των Χρηστών γίνεται με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων Υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών στοιχείων, οι Χρήστες θα πρέπει να προσφύγουν στην Πολιτική προστασία Απορρήτου της Εταιρίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων και που βρίσκεται στη διεύθυνση www.aftonomo.gr.

Επικοινωνία με την Εταιρία

Για οποιοδήποτε θέμα, ερώτηση ή διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρίας, στο τηλέφωνο 210 3242020 ή με mail στη διεύθυνση info@eunice-group.com.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Λοιπές Διατάξεις

Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του εκάστοτε Χρήστη και της Εταιρίας σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε τυχόν προηγούμενη συμφωνία, προφορική ή έγγραφη, με οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και ηλεκτρονικό , που είχε τυχόν συναφθεί .

Τυχόν μη άσκηση δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση από την πλευρά της Εταιρίας δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, αλλά μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την Εταιρία κατά τη διακριτική της ευχέρεια.